Všeobecné zmluvné podmienky pri nákupe zájazdov na Minutex.sk

1. Cestovná agentúra ProfiTour, s.r.o., servisný partner portálu www.minutex.sk (cestovná agentura) pre predaj zájazdov (ďalej len „CA“), vykonáva autorizovaný predaj zájazdov renomovaných cestovných kancelárií, s ktorými uzavrela riadnu zmluvu o spolupráci resp. zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. Zákazník je na vyžiadanie informovaný o organizujúcej cestovnej kancelárii, po uskutočnení nezáväznej objednávky zájazdu. CA predáva zájazdy vždy s rovnakou cenou a za rovnakých podmienok ako organizujúca cestovná kancelária, vr. vernostných programov a sezónnych zliav.

2. Zákazník môže uskutočniť ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok, pričom CA pristupuje k ich riešeniu v spätnom poradí, t.j. od posledne uskutočnenej objednávky. CA má právo bez upozornenia odmietnuť takú objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné k neskoršiemu objednaniu zájazdu, prípadne ak sú údaje v objednávke neúplné, nepresné, rozporuplné, alebo tie, v ktorých zákazník neuvedie aktuálny kontakt pre zabezpečenie prípadnej bezprostrednej telefonickej, alebo emailovej komunikácie. CA si vyhradzuje právo opráv možných nepresností v ponuke zájazdov!

3. Po prijatí nezáväznej objednávky, CA automaticky rezervuje zájazd, ak sú z objednávky známe všetky náležitosti rezervácie. V prípade, že nie je možné zájazd u cestovnej kancelárie z akéhokoľvek dôvodu rezervovať (obsadenosť, nedostupnosť, nezrovnalosti v ponuke, iné), CA o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zákazníka prostredníctvom dostupných kontaktov, navrhne vhodnú alternatívu príp. dohodne ďalší postup. V rámci neustáleho skvalitňovania služieb môže byť komunikácia predajných agentov so zákazníkom monitorovaná a zaznamenávaná.

4.V prípade úspešnej rezervácie, CA bezodkladne kontaktuje zákazníka a vyžiada si doplňujúce informácie o všetkých cestujúcich osobách (mená, dátumy narodenia ev. rodné čísla, adresy, čísla pasov, iné) a okamžite zasiela návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu s inštrukciami vedúcimi k uzavretiu zmluvného vzťahu a platobnými pokynmi na e-mailovú adresu zákazníka. Zákazník následne skontrolovanú a podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu zasiela späť emailom, alebo faxom do CA a uskutočňuje platbu do oznámenej doby platnosti rezervácie.

5. Dobu rezervácie udáva organizujúca cestovná kancelária v závislosti od predajného obdobia a obligátne trvá max. 3 dni v predpredajnom období až po max. niekoľko minút (napr. 15 minút!) v akcii ultra last minute. CA nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie Zmluvy o obstaraní zájazdu príp. platby zo strany zákazníka. Zmluvu o obstaraní zájazdu CA považuje za záväznú prijatím podpísaného exemplára a preukázateľnej úhrady zálohy. Vo výnimočných prípadoch organizujúca cestovná kancelária nepotvrdí objednávku napriek platnej rezervácii. Vtedy Zmluva o obstaraní zájazdu nenadobudne právnu účinnosť a zákazník má právo na okamžité vrátenie uhradených záloh v plnej výške, nemá však nárok na náhradu škody.

6. Za bežné zájazdy, objednávané viac ako 35 dní pred uskutočnením zájazdu, zaplatí zákazník spravidla zálohu 50 percent z plnej ceny zájazdu, následne zvyšný doplatok min. 35 dní pred uskutočnením zájazdu. V termíne kratšom ako 35 dní pred uskutočnením zájazdu, tzv. lastminute, hradí zákazník plnú cenu zájazdu jednorázovo a to vnútrobankovým prevodom na účet CA, alebo priamym vkladom na pobočke banky, ktorá vedie účet CA. V opodstatnených prípadoch (pohyblivá cena paliva, iné), môže cestovná kancelária vyčísliť a žiadať doplatok zájazdu až pred uskutočnením zájazdu v závislosti od okamžitej ceny príplatku. Podmienky stanovené organizujúcou cestovnou kanceláriou sú CA aj zákazník povinní akceptovať.

7. Vzhľadom k veľkému objemu manuálne zadávaných dát CA pripúšťa potenciálnu chybovosť spracovaného produktu a negarantuje úplnú správnosť a presnosť všetkých vystavených informácií na webových stránkach a portáloch. CA si vyhradzuje právo zmeny prezentovaných údajov o zájazdoch a to aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka! Pre zákazníka sú záväzné údaje obsiahnuté v Zmluve o obstaraní zájazdu a cestovných pokynoch, ktoré sprostredkovane obdrží od organizujúcej cestovnej kancelárie.

8. Poplatky spojené s objednaním zájazdu na území SR: poplatok za platbu zálohy, alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy, alebo doplatku z účtu CA na účet cestovnej kancelárie hradí CA. Poplatky za prípadné nedoplatky nesie tá strana, ktorá zapríčinila vznik nedoplatku. Poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu. CA nevystavuje zákazníkovi doklad o zaplatení, okrem prípadu hotovostnej platby. Zákazníkovi slúži pre tento účel doklad vydaný príslušnou bankou pri priamom vklade, alebo bezhotovostnej platbe.

9. Doklady potrebné pri nástupe na zájazd obdrží zákazník od CA prípadne priamo od organizujúcej cestovnej kancelárie 10 až 7 dní pred termínom uskutočnenia zájazdu. Aktuálne sa väčšina informácií doručuje elektronicky a na odchodových/odletových miestach prebieha vybavenie zákazníkov bez účasti zástupcu cestovnej kancelárie, ak nie je v cestovných pokynoch uvedené inak. Za nedoručenie uvedených dokladov, resp. doplňujúcich informácií k odchodu na zájazd vr. dodatočných z titulu nedostupnosti zákazníka na uvedených kontaktoch nenesie CA zodpovednosť!

10. Zákazník je povinný overiť dôležité informácie súvisiace s vycestovaním do vybranej destinácie ešte pred zakúpením zájazdu, tiež pred termínom uskutočnenia zájazdu. CA nenesie zodpovednosť za nedodržanie vízových, colných, pasových, devízových, zdravotných, dopravných, bezpečnostných a iných predpisov cieľovej krajiny vr. krajín tranzitných! Každý cestujúci je povinný vycestovať s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom v rámci EU. Pre rôzne destinácie je stanovená rôzna lehota, pre ktorú musí byť cestovný pas platný po návrate, obligátne 6 mesiacov.

11. U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u zahraničného partnera cestovnej kancelárie. V takom prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej cestovnej kancelárie zálohu vo výške až 100% ceny zájazdu ešte pred rezerváciou zájazdu. Táto sa pri úspešnej rezervácii stáva ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu platné všeobecné zmluvné podmienky danej cestovnej kancelárie, vr. storna zájazdu. V prípade neúspešnej rezervácie Zmluva o obstaraní zájazdu nenadobudne právnu účinnosť a zákazník má právo na okamžité vrátenie uhradených záloh v plnej výške.

12. Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd v dobe pred a po oznámení o rezervácii telefonicky, alebo e-mailom bez storno poplatku. Po podpise zmluvy sa na stornovanie zájazdu vzťahujú všeobecné zmluvné podmienky organizujúcej cestovnej kancelárie vr. storna zájazdu. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníka, ktorý sa opakovane dopustí bezdôvodného bezplatného storna zájazdu v štádiu odoslanej Zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. bezdôvodného nepotvrdenia Zmluvy o obstaraní zájazdu a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Prípadnú reklamáciu služieb je potrebné uplatniť pokiaľ možno na mieste zájazdu, aby mohla byť zjednaná náprava. Po návrate zo zájazdu uplatňuje zákazník reklamáciu písomnou formou u organizujúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 mesiacov od riadneho skončenia zájazdu, alebo zmluvného skončenia v prípade že sa tento neuskutočnil. Zodpovednosť cestovnej kancelárie definuje zákon 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Ak reklamáciu podá zákazník v CA, táto bezprostredne odošle predmetnú reklamáciu organizujúcej cestovnej kancelárii k vybaveniu. CA nie je oprávnená hodnotiť služby organizujúcej cestovnej kancelárie, ktoré sú predmetom reklamácie ani vstupovať do procesu, ktorý sa vždy riadi reklamačným poriadkom cestovnej kancelárie.

14. Poskytnutie osobných údajov CA je dobrovoľné. CA tieto spracováva nearchívne, výlučne pre potreby realizácie zmluvných vzťahov zákazníkov s cestovnými kanceláriami a v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. CA prehlasuje, že ostatné údaje neosobnej povahy považuje rovnako za vysoko dôverné a tieto spracováva výlučne pre vlastné marketingové účely a pre účely skvalitňovania vlastných predajných služieb. Archivácia týchto údajov prebieha na základe súhlasu zákazníka, na dobu neurčitú. Zákazník má právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

15. Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2009